Podmínky používání stránek

Upozornění

Prosím, přečtěte si pozorně následující podmínky. Návštěvou těchto internetových stránek a jejich libovolné části souhlasíte s tím, že jste povinni dodržovat níže uvedené podmínky. Pokud s podmínkami, které jsou upřesněny níže, nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto stránky ani žádnou jejich část.

Copyright©Global Payments Inc. Všechna práva vyhrazena.

Práva duševního vlastnictví

Autorská práva ke stránkám, k jejich zobrazení a k informacím a materiálům uváděným na stránkách i k jejich uspořádání vlastní společnost Global Payments Inc., není-li uvedeno jinak. Ochranné známky, loga a značky služeb zobrazené na těchto internetových stránkách jsou vlastnictvím společnosti Global Payments, jejích přidružených subjektů, dceřiných společností a dalších stran. Žádná ze skutečností uvedených na těchto stránkách nesmí být vykládána jako udělení jakékoli licence nebo práva používat libovolnou ochrannou známku, logo nebo značku služeb, které jsou zmiňované na těchto stránkách bez předchozího písemného svolení vlastníka takové značky nebo známky. Veškeré informace a obsah včetně všech případných softwarových programů, které jsou na těchto stránkách k dispozici, jsou chráněny autorskými právy. Uživatelé těchto stránek mají zakázáno upravovat jakékoli informace a obsah uvedený na stránkách, kopírovat je, šířit, přenášet, zobrazovat, zveřejňovat, prodávat, udělovat k nim licence, vytvářet díla z nich odvozená nebo je jinak využívat ke komerčním, veřejným a dalším neoprávněným účelům..

Použití informací a materiálů

Informace a materiály obsažené na těchto stránkách a níže vymezené podmínky jejich používání se mohou bez předchozího upozornění změnit. Je přísně zakázáno používat internetové stránky a systémy společnosti Global Payments neoprávněným způsobem, včetně, mimo jiné, neoprávněného vstupu do systémů společnosti Global Payments, zneužití hesel nebo zneužití libovolných informací, které jsou na stránkách uveřejněny. Ne všechny produkty a služby jsou dostupné ve všech zeměpisných oblastech. Dostupnost konkrétních produktů a služeb musí být s konečnou platností potvrzena společností Global Payments či jejími přidruženými subjekty.

Odkazy

TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY MOHOU OBSAHOVAT ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY OVLÁDANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍMI STRANAMI, KTERÉ NEJSOU PŘIDRUŽENÝMI SUBJEKTY SPOLEČNOSTI GLOBAL PAYMENTS. SPOLEČNOST GLOBAL PAYMENTS TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ INFORMACE, MATERIÁLY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY UVEŘEJNĚNÉ NEBO NABÍZENÉ NA LIBOVOLNÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST GLOBAL PAYMENTS NEOVĚŘUJE A NESCHVALUJE ŽÁDNÉ INFORMACE, ANI NEDOPORUČUJE ŽÁDNÉ PRODUKTY NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ NA LIBOVOLNÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN, ANI NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEDOSTATKY NEBO NEFUNKČNOST PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB NABÍZENÝCH NEBO PROPAGOVANÝCH NA LIBOVOLNÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST GLOBAL PAYMENTS NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAH UVEŘEJNĚNÝ NA TAKOVÝCH LIBOVOLNÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍ STRANY. TATO TŘETÍ STRANA MŮŽE MÍT ZAVEDENA PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY INFORMACÍ, KTERÁ SE LIŠÍ OD PRAVIDEL SPOLEČNOSTI GLOBAL PAYMENTS, A INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍ STRANY MOHOU BÝT ZABEZPEČENY V ROZSAHU MENŠÍM, NEŽ V JAKÉM JE ZAJIŠTĚNO BEZPEČÍ NA STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI GLOBAL PAYMENTS.

Záruka

INFORMACE A MATERIÁLY OBSAŽENÉ NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, VČETNĚ TEXTŮ, GRAFIKY, ODKAZŮ NEBO DALŠÍCH POLOŽEK, JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU V JAKÉM JSOU A V NĚMŽ JSOU K DISPOZICI. SPOLEČNOST GLOBAL PAYMENTS NEZARUČUJE SPRÁVNOST, VHODNOST ANI ÚPLNOST TAKOVÝCH INFORMACÍ A MATERIÁLŮ A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI ZA CHYBY NEBO OPOMENUTÍ VE VZTAHU K TĚMTO INFORMACÍM A MATERIÁLŮM. VE SPOJITOSTI S INFORMACEMI A MATERIÁLY, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, NENÍ POSKYTOVÁNA ŽÁDNÁ ZÁRUKA JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ NAZNAČENÁ, VÝSLOVNÁ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, VČETNĚ, MIMO JINÉ, GARANCE TOHO, ŽE NEDOŠLO A NEDOCHÁZÍ K PORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN NEBO VLASTNICKÉHO PRÁVA, ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A ABSENCE POČÍTAČOVÝCH VIRŮ. SPOLEČNOST GLOBAL PAYMENTS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V OBSAHU UVEDENÉM NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. NEMĚLI BYSTE JEDNAT NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ NEBO MATERIÁLŮ UVEDENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A SPOLÉHAT SE NA NĚ, ZEJMÉNA VE SPOJITOSTI S PŘIJÍMÁNÍM INVESTIČNÍCH ROZHODNUTÍ. PŘED TÍM, NEŽ PODNIKNETE JAKÉKOLI KROKY, NEŽ BUDETE VYCHÁZET Z TĚCHTO INFORMACÍ NEBO MATERIÁLŮ NEBO NEŽ VE SPOJITOSTI S TĚMITO INFORMACEMI NEBO MATERIÁLY PŘIJMETE INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ, MUSÍTE SI SAMI OVĚŘIT SPRÁVNOST VŠECH TĚCHTO INFORMACÍ A MATERIÁLŮ.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST GLOBAL PAYMENTS V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, ZTRÁT NEBO VÝDAJŮ, KTERÉ VZNIKNOU VE SPOJITOSTI S TĚMITO INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI NEBO S LIBOVOLNÝMI PROPOJENÝMI STRÁNKAMI, S POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO STRÁNEK PROPOJENÝCH, S NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT LIBOVOLNÉ STRÁNKY NEBO V SOUVISLOSTI S LIBOVOLNÝM SELHÁNÍM NEBO PLNĚNÍM, CHYBOU, OPOMENUTÍM, PŘERUŠENÍM, ZÁVADOU, ZPOŽDĚNÍM PŘI PROVOZU NEBO PŘENOSU, S POČÍTAČOVÝM VIREM NEBO SE SELHÁNÍM LINEK NEBO SYSTÉMU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST GLOBAL PAYMENTS NEBO JEJÍ ZÁSTUPCI JSOU NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY, ZTRÁTY NEBO VÝDAJŮ UPOZORNĚNI.

Výhledové informace

Určité informace na těchto internetových stránkách mohou obsahovat prohlášení zahrnující očekávání do budoucna, která jsou popsaná v ustanoveních o výhledech v zákoně o reformě sporů týkajících se cenných papírů z roku 1995. Tato výhledová prohlášení jsou spojena s riziky a nejistotami, jako je poptávka po produktech, očekávání trhu a zákazníků, vliv ekonomických podmínek, konkurenční boj, určování cen, potíže s vývojem produktů, měnová rizika, náklady na kapitál, vydávání osvědčení sdruženími pro platební karty, schopnost realizovat a propojovat akvizice a další rizika, která jsou podrobně popsána v dokumentech a výkazech, jež společnost předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy, včetně nejaktuálnějších formulářů Form 10-Q nebo Form 10K. Společnost Global Payments nepřebírá žádnou odpovědnost za přepracování žádného z těchto výkazů nebo dokumentů tak, aby zohledňovaly budoucí okolnosti nebo výskyt neočekávaných událostí.

Poskytnuté informace

Veškeré informace poskytnuté společnosti Global Payments prostřednictvím těchto internetových stránek jsou považovány za majetek společnosti Global Payments a majetkem společnosti rovněž zůstávají. Společnost Global Payments je oprávněna použít k libovolným účelům jakékoli nápady, návrhy, know-how nebo techniky obsažené v informacích, které společnosti Global Payments poskytne návštěvník těchto stránek prostřednictvím těchto internetových stránek. Na společnost Global Payments se nevztahují žádné povinnosti zachovávat mlčenlivost ve vztahu k poskytnutým informacím, s výjimkou případů, kdy je tak sjednáno se subjektem Global Payments, který navázal přímý vztah se zákazníkem, nebo kdy je konkrétně dohodnuto jinak nebo kdy zákony vyžadují jiný postup. Žádná ze skutečností obsažených v tomto odstavci nesmí být vykládána jako skutečnost, která omezuje nebo zmírňuje odpovědnost společnosti Global Payments a její povinnosti ve vztahu k zákazníkům v souladu s Prohlášením společnosti Global Payments o zachovávání důvěrnosti informací.

Dostupnost

Tyto internetové stránky nesmějí být distribuovány nebo používány žádnou osobou nebo subjektem v žádné jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo používání byly v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Další podmínky

Některé oddíly nebo části těchto internetových stránek mohou obsahovat samostatné podmínky, které jsou nad rámec těchto podmínek. V případě nesrovnalostí se takové oddíly nebo části řídí doplňujícími podmínkami.

Změny podmínek

Společnost Global Payments si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky upravit bez předchozího upozornění. Má se za to, že uživatelé těchto internetových stránek jsou obeznámeni se všemi případnými změnami těchto podmínek a že jsou pro ně tyto změny závazné. Zavazujete se pravidelně si tyto podmínky číst a tím, že tyto internetové stránky opakovaně navštívíte nebo použijete, dáváte najevo, že se všemi případnými změnami souhlasíte.

Rozhodné právo

Používání těchto internetových stránek se řídí všemi příslušnými federálními zákony Spojených států amerických a právním řádem státu Georgia. Uživatelé těchto internetových stránek se tímto svěřují do výhradní jurisdikce soudů, soudních senátů, úřadů a dalších organizací, které jsou zapojeny do řešení sporů v Atlantě ve státě Georgia ve spojitosti se všemi spory, a) které vyplynou v souvislosti s těmito internetovými stránkami nebo s těmito podmínkami nebo které se těchto stránek či podmínek týkají, b) v rámci kterých představují tyto stránky nebo podmínky skutkový stav, nebo c) v rámci kterých jsou odkazy na tyto internetové stránky nebo na tyto podmínky uvedeny ve spisech k takovým sporům.

Obecné podmínky

Tyto internetové stránky nesmějí být používány a) žádným způsobem, který v plné míře nerespektuje všechna ustanovení těchto podmínek a b) v jurisdikci, ve které by používáním těchto stránek mohly být porušeny libovolné zákonné požadavky. Tyto podmínky a použití těchto internetových stránek vámi nezakládají žádný společný podnik, společnost, pracovně-právní vztah ani zprostředkovatelský vztah.

Tyto podmínky představují celkovou úmluvu mezi vámi a společností Global Payments ve vztahu k těmto internetovým stránkám a nahrazují veškerá případná předchozí nebo souběžná sdělení a návrhy, ať již elektronické, ústní nebo jiné mezi vámi a společností Global Payments týkající se těchto stránek. Veškeré úpravy těchto podmínek jsou platné jedině v případě, že jsou konkrétně schváleny vedoucím pracovníkem společnosti Global Payments. Veškeré případné vzdání se práva na odškodnění v případě porušení těchto podmínek není považováno za vzdání se práva na odškodnění v případě potenciálního budoucího porušení těchto podmínek.

Spojte se s námi

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, můžete se s námi spojit na adrese:[email protected].